රබර පයයන ආතල එකක ගනන ශෂ කලලට රයල පයයක ඕන

රබර පයයන ආතල එකක ගනන ශෂ කලලට රයල පයයක ඕන